Privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Love Neutral Store.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens we over jou verzamelen, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Houd er rekening mee dat Love Neutral Store niet verantwoordelijk is voor een privacy beleid van andere sites en/of bronnen. Door akkoord te gaan met ons privacy beleid, onderaan op de homepage, ga je ermee akkoord dat wij je persoonsgegevens verwerken.

Onderstaand de gegevens die wij verzamelen:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@loveneutralstore.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt, zoals:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Love Neutral Store neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Love Neutral Store) tussen zit. 

Bewaartermijnen 
Wij bewaren je gegevens zolang onze onderneming voort bestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.  

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens te respecteren. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Love Neutral Store op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.  

Cookies
Love Neutral Store gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Love Neutral Store gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij onze website kunnen optimaliseren. 

Cookies uitzetten
Standaard zijn de meeste browsers ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt altijd je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat in sommige gevallen bepaalde functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren zonder het gebruik van cookies. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Love Neutral Store en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@loveneutralstore.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Love Neutral Store wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klacht indienen bij AP

Beveiliging persoonsgegevens
Love Neutral Store neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via hello@loveneutralstore.com

Nieuwsbrief
Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via de instructies die in een ontvangen nieuwsbrief staan of door een e-mail te sturen naar hello@loveneutralstore.com.   

Contact gegevens 
Love Neutral Store
Feithlaan 3
1985 GJ Driehuis

E-mail: hello@loveneutralstore.com
Contactpersoon voor privacy zaken: Eline Croes  

Feedback en/of vragen?
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen of feedback voor ons hebben dan vragen wij jou ons deze te mailen naar bovenstaand e-mailadres.